Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

Tento text a další přednastavené texty si nastavíte pomocí editoru v

Obchodní podmínky pro spotřebitele

§ 1 Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi eshopem Vymazlenec.cz jehož majitelem je Jan Bystroň, se sídlem Karolíny Světlé 1365/12, 736 01 Havířov, IČ 75305569 (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky, občanským zákoníkem a předpisy na ochranu spotřebitele. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je klientem právnická osoba, či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Tyto podmínky jsou platné pro jakékoliv písemné i ústní formy uzavíraných smluv mezi dodavatelem a klientem. Elektronickým systémem („dále jen elektronický systém“) se pro účely těchto podmínek rozumí aplikace pracující v doméně www.ilovepets.cz, která po zaregistrování a přihlášení klienta zobrazuje ceny a umožňují následné objednání zakázky.

§ 2 Vymezení obchodního vztahu 

 1. Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.
 2. Klientem se dle těchto podmínek rozumí fyzická osoba mající svéprávnost dle platného právního řádu České republiky. Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřebitele. Spotřebitelem se rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Dodavatel je povinen upozornit každého klienta na existenci těchto podmínek a ke každé smlouvě (dále jen „objednávka“) přiloží jako nedílnou součást tyto obchodní podmínky nebo uvede odkaz na vlastní webové stránky uvedené v § 1 odst. 4, kde se každý klient může s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uskutečněním konkrétního obchodního vztahu seznámit. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Klient odesláním smlouvy prostřednictvím elektronického systému či jinou písemnou nebo i ústní formou, kterou dává na vědomí vůli uzavřít s dodavatelem konkrétní obchodní vztah, také stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.
 5. Klient souhlasí s odesláním měření konverzí na zboží.cz heureka.cz a google.com

§ 3 Registrace klienta emailovou či jinou písemnou komunikací nebo pomocí elektronickém systému

 1. Pro využívání elektronického systému za účelem uskutečnění objednávky je nutná registrace klienta, která dodavateli umožňuje získat přehled o využívání elektronického systému a klientovi usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
 2. Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář.
 3. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
 4. Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č. 101/2000 Sb. a občasným zasíláním marketingových nabídek. Současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
 5. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 6. Návštěvníci domén uvedených v § 1 odst. 4 se mohou také zaregistrovat k odběru aktualit, které jsou nepravidelně zasílány elektronickou poštou. Vyplněním klientské registrace klient současně souhlasí s odběrem aktualit.
 7. Požaduje-li klient zrušení odběru aktualit, využije odkazu v zápatí příchozí zprávy, nebo zašle na e-mail dodavatele žádost, že si nepřeje zasílat aktuality. Žádost musí být zaslána z e-mailu, pro který žádá zrušení.
 8. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit klientskou registraci. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách.
 9. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
 10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

§ 4 Přijetí objednávky

 1. Objednání zboží, resp. služeb klientem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému na výše uvedených webových stránkách dodavatele.
 2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, termín a místo dodání, způsob dopravy, jméno a příjmení klienta, přesnou adresu jeho bydliště, včetně jeho telefonického a emailového spojení.
 3. Při objednávce elektronickým systémem jsou informace o klientovi uloženy v databázi a klient je po přihlášení již nemusí zadávat. Po přihlášení klienta se jakákoliv objednávka považuje za klientem autorizovanou. Za případné zneužití hesla nenese dodavatel odpovědnost.
 4. Před zasláním objednávky dodavateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na jeho možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 5. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne neprodleně po obdržení objednávky, a to v elektronickém systému, elektronickou poštou, nebo případně telefonicky.
 6. Smluvní vztah mezi dodavatelem a klientem vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno klientovi v souladu s těmito podmínkami, není-li dále stanoveno jinak.
 7. Termín dodání běží od potvrzení objednávky a zaslání kompletních a správných podkladů. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín dodání o čas prodlení.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná kupní smlouva nebo smlouva o provedení díla.
 9. Podpisem, nebo odesláním objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.
 10. Klient souhlasí s případným použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady v této souvislosti vzniklé (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

§ 5 Zrušení objednávky

 1. Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele.
 2. Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.
 3. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku, nebo zahájení prací na zakázce až po její předání klientovi.
 4. Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, nebo zahájení prací, může klient objednávku písemnou formou ještě zrušit.

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

 1. Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.
 2. Klient prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedeném v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s dodavatelem a s tímto popisem souhlasí.
 3. Požaduje-li klient nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku. V zájmu klienta doporučujeme dodat maketu výrobku.
 4. Klient bere na vědomí, že u objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, jako je např. ofsetový tisk, sítotisk, tampónový tisk, či velkoformátový tisk může výskyt nekvalitních výrobků činit až 5% z celkového počtu dodaných výrobků.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

 1. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí elektronického systému a těchto podmínek. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen v ceníku bez předchozího upozornění.
 3. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.
 4. U zakázek, u kterých jsou dodavatelem poskytovány služby a jejich cena není stanovena v ceníku (např. grafické a programátorské práce), se cena služby odvíjí od ceny obvyklé za tyto služby, tedy 500 Kč/hod. S ohledem na náročnost zpracování zakázky a vždy na základě předchozí dohody s klientem může být cena služby nižší či vyšší než cena obvyklá.
 5. Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s klientem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 8 Autorská práva

 1. Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro klienta, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny klientovi jen v rozsahu a výhradně pro použití, na které byly klientem tyto práce u dodavatele objednány. Dodavatel si zejména pro tento typ zakázky vyhrazuje právo sepsat zvláštní písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu o provedení díla, která jasně vymezuje rozsah použití firemních značek, log, klientem.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku klientem, např. multimediální prezentace.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu klienta.
 4. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno klienta, případně období realizace a popis zakázky.

§ 9 Ustanovení o korekturách a podkladech

 1. U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude klient vyzván k provedení korektury grafického návrhu.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.
 3. Podpisem, nebo emailovým potvrzením korektury přebírá klient odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Klient nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku.
 4. U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese klient veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou, gramatickou úplnost a správnost výrobku.

§ 10 Platební podmínky

 1. Klient provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti nebo předem na základě zálohové faktury.
 2. Při platbě předem na základě zálohové faktury bude vydáno zboží, popřípadě provedeny služby až okamžikem, kdy převedená částka naběhne na účet dodavatele a je disponibilní.
 3. U zakázek nad 10.000,- Kč bez DPH, nebo dle uvážení dodavatele, kdy nebude prováděna 100% platba předem, je dodavatelem obvykle vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 50 do 100% kupní ceny bez DPH. Obvykle se jedná o 75%.
 4. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě dodavateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění dodavatelem.
 5. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

§ 11 Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Dodavatel odpovídá klientovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy klient zboží převzal:
  a)   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b)   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c)   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e)   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má klient právo
  a)   na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b)   na odstranění vady opravou věci,
  c)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d)   odstoupit od smlouvy.
  Klient sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li klientovi, že vady neodstraní, může klient požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má klient právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může klient požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu dodavatele.
 5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.
 6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 7. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží.
 8. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.
 9. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 10. Dodavatel je povinen vydat klientovi písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.
 11. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady upravuje reklamační řád.

§ 12 Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.
 2. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně klientovi, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku.
 3. Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat klientovi, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena klientem.
 4. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Některé termíny z elektronického systému mohou mít časové rozmezí, ve kterém bude zakázka realizována podle vytížení dodavatele. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta. Klient není oprávněn odmítnout dílčí dodávku zboží.
 5. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke klientovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 13 Povinnosti klienta

 1. Klient je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.
 2. Klient je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
 3. Informace v bodech a), b) je klient povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení klienta. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne klient potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po klientovi úhradu vzniklých nákladů.
 4. Klient je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. V případě, že objednatel nebude poskytovat součinnost při převzetí zboží po dobu delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 5. Klient je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 14 Předání výrobku a doprava

 1. Po dokončení výroby bude klient vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek, nebo bude sjednán termín převzetí.
 2. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí, že klient je povinen převzít hotový výrobek v místě určeném pro příjem a výdej zakázek.     
 3. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je klient povinen před převzetím výrobku doplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek kupní ceny včetně DPH. Výjimku tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 10 těchto podmínek.
 4. Vyžaduje-li klient zaslání zakázky prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a řádné přepravení zakázky a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Cena dopravy je stanovena dle ceníku příslušného dopravce a není zahrnuta v ceně zboží.
 5. V případě, že dodavatel zabezpečí na přání klienta dopravu objednaného zboží či služeb z vlastních zdrojů předem písemnou formou s klientem dohodne cenu takovéto formy dopravy.

§ 15 Přechod vlastnictví

 1. Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na klienta až po předání výrobku klientovi, nebo dopravci, a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.
 2. Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek.

§ 16 Odstoupení od smlouvy

 1. Klient má právo od smlouvy odstoupit, pokud není uvedeno jinak, ve lhůtě čtrnácti dnů, kdy tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o
  a)   kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  b)   smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  c)   smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy musí klient zaslat ve lhůtě uvedené v § 17 odst. 1 těchto podmínek na adresu sídla dodavatele, přičemž může využít formulář, který je nedílnou přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle § 17 odst. 1 těchto podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Dodavatel klientovi vrátí peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.  Dodavatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté klientem již při vrácení zboží klientem či jiným způsobem, pokud s tím bude klient souhlasit a nevzniknou tím klientovi další náklady. Odstoupí-li klient od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než mu zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 4. Odstoupí-li klient od kupní smlouvy, nese klient náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Do doby převzetí zboží klientem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel klientovi peněžní prostředky přijaté od klienta bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený klientem.
 6. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je klient povinen uhradit poměrnou část ceny.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut klientovi dárek, je darovací smlouva mezi klientem a dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy klientem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a klient je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  a)   o poskytování služeb, které dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  b)   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu,
  d)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  e)   o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném klientem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  f)   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  g)   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud klient porušil jejich původní obal,
  h)   o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  ch)   o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  i)   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 9. Odsouhlasením těchto obchodních podmínek klient projevuje svoji vůli se těmito řídit a současně klient projevuje svůj souhlas s tím, že poskytovatel započne s prováděním služeb objednaných klientem bezprostředně po uzavření smluvního vztahu, a to i přes poučení uvedené v předchozím odstavci.

§ 17 Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz.

§ 18 Platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od data 1. 8. 2016.
 2. Jestliže se jedno nebo více ujednání těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnými či se k nim nebude přihlížet, ostatní ujednání těchto podmínek tímto nejsou dotčena.
 3. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem tj. s 30 denním předstihem před datem, od kterého je změna platná. Tuto změnu oznámí druhým stranám s předstihem prostřednictvím elektronické emailové zprávy s doručenkou.
 5. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.
 6. Dodavatel a klient se pro případ, že obchodní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodli tak, že se obchodní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající ze závazných právních předpisů.
 7. Smlouva uzavřená v elektronické podobě včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení klienta od kupní smlouvy.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace